E-MOBILNOST JE VIŠE OD ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA: Autobusi na baterije idealni za gradove - POMAŽU DA CEO SVET POSTANE ZELENIJI

Autor:

Vesti

20.02.2024

16:59

Pratite nas i putem Android ili iOS aplikacija

Android aplikacija ios aplikacija huawei aplikacija

Ele­k­tri­fi­ka­ci­ja tran­spo­r­ta je klju­č­na za oču­va­nje ži­vo­t­ne sre­di­ne, a nje ne­ma bez od­go­vor­nog ru­da­re­nja kri­ti­č­nih si­ro­vi­na po­put litijuma

E-MOBILNOST JE VIŠE OD ELEKTRIČNIH AUTOMOBILA: Autobusi na baterije idealni za gradove - POMAŽU DA CEO SVET POSTANE ZELENIJI

Foto: www.profimedia.rs

Na ele­k­tri­č­ne au­to­mo­bi­le i au­to­bu­se već smo na­vi­kli i sve ih je vi­še, ali već ima i bro­do­va na isti po­gon i bi­će ih još jer svet te­ži e-mo­bi­l­nos­ti.

Či­sti­ji tran­spo­rt po­dra­zu­me­va i ra­zvoj in­fra­stru­k­tu­re, kao i po­dr­šku dr­ža­va u vi­du su­b­ve­n­ci­ja za ku­po­vi­nu e-ko­la. Au­stri­ja, na pri­mer, ima dr­žav­nu su­b­ve­n­ci­ju ko­ja se zo­ve „eko­lo­ška mo­bi­l­nost“, a i na­ša ze­mlja na­sto­ji da ide u ko­rak s tim ne­mi­nov­nim tre­n­dom, pa je na­ja­vlje­no i una­pre­đe­nje mre­že ele­k­tro­pu­nja­ča. Ko­m­pa­ni­je ko­je po­slu­ju na me­đu­na­rod­nim tr­ži­šti­ma me­nja­ju svo­je vo­zne pa­r­ko­ve i ku­pu­ju ka­mio­ne na ele­k­tri­č­ni po­gon, ko­ji do­pri­no­se sma­nje­nju tro­ško­va i emi­si­je šte­t­nih ga­so­va.

BO­L­JI ŽIVOT

Bro­do­vi pre­la­ze na ele­k­tri­č­ni po­gon ra­di sma­nje­nja emi­si­ja šte­t­nih ga­so­va i za­ga­đe­nja vo­de, kao i sma­nje­nja bu­ke, ali i una­pre­đe­nja i oču­va­nja mo­r­skih eko­si­ste­ma. To po­ka­zu­je da su ze­le­na tra­n­zi­ci­ja i e-mo­bi­l­nost kao njen va­žan deo svo­je­vr­sna re­vo­lu­ci­ja ko­ja me­nja na­čin na ko­ji se kre­će­mo, ali i ži­vi­mo i ra­z­mi­šlja­mo.

Republika

Foto: Shutterstock

Brod

To po­ka­zu­je da je ele­k­tri­fi­ka­ci­ja tran­spo­r­ta mno­go vi­še od ele­k­tri­č­nog vo­zi­la (EV). Va­žno je ka­ko se pra­vi au­to­mo­bil i ka­ko se, gde i ko­li­ko ko­ri­sti. Evro­pa se pod pri­tis­kom stro­gih re­gu­la­ti­va odri­če mo­to­ra s unu­tra­šnjim sa­go­re­va­njem, jer u to­me vi­di re­še­nje za uspe­šnu bo­r­bu s kli­mat­skim pro­me­na­ma, od­no­sno s emi­si­ja­ma šte­t­nih ga­so­va.

Gra­d­ski pre­voz igra klju­č­nu ulo­gu u sma­nje­nju za­ga­đe­nja va­zdu­ha, gu­žvi i bu­ke, a ele­k­tri­č­ni au­to­bu­si su ideal­ni za ur­ba­nu mo­bi­l­nost i una­pre­đe­nje kva­li­te­ta ži­vo­ta. I Beo­grad ima ze­le­ni au­to­bus. Na ulicama Kine, milione putnika danonoćno prevoze 600.000 električnih autobusa.Ve­li­ki gra­do­vi ko­ji ima­ju me­tro ili la­ke vo­zo­ve i tra­m­va­je, već su de­li­mi­č­no ele­k­tri­fi­ko­va­li jav­ni tran­spo­rt. A za vi­še eko­lo­škog kre­ta­nja po gra­do­vi­ma to­kom su­n­ča­nih da­na, sta­nov­ni­ci­ma se pre­po­ru­ču­je da ra­z­mi­sle i o e-bi­c­kli­ma ume­sto da se vo­ze ves­pa­ma.

Foto: www.profimedia.rs

E-MOBILNOST

PO­T­R­A­Ž­N­JA SVE VEĆA

Si­ro­vi­ne pred­sta­vlja­ju po­če­tak ele­k­tri­fi­ka­ci­je tran­spo­r­ta i uslov su za njen uspeh. Vo­zi­li­ma na ele­k­tri­č­ni po­gon su neo­p­hod­ne ba­te­ri­je, a njih ne­ma bez kri­ti­č­nih ma­te­ri­ja­la po­put li­ti­ju­ma. Pr­va ka­ri­ka u la­n­cu e-mo­bi­l­nos­ti je ru­da­r­stvo, ko­je tre­ba da obez­be­di te neo­p­hod­ne si­ro­vi­ne, ali ono mo­ra bi­ti od­go­vor­no i uz pri­me­nu na­j­vi­ših stan­da­r­da za­šti­te i bri­ge o ži­vo­t­noj sre­di­ni, ka­ko bi ade­kvat­no od­go­vo­ri­lo na odr­ži­vi pri­stup bo­r­be s kli­mat­skim pro­me­na­ma.

Po­tra­žnja za EV ra­ste, pa ta­ko i za ma­te­ri­ja­li­ma od ko­jih se pra­ve ba­te­ri­je. Za­to se u Evro­pi i sve­tu istra­žu­ju le­ži­šta kri­ti­č­nih mi­ne­ral­nih si­ro­vi­na, ali isto ta­ko i de­fi­ni­šu na­či­ni da se do njih do­đe na od­go­vo­ran na­čin. Li­ti­ju­m­ski pro­je­k­ti su ak­tue­l­ni u Ne­ma­č­koj, Če­škoj, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji... I na­ša ze­mlja je bo­ga­ta li­ti­ju­mom, ali je ra­zvoj pro­je­k­ta „Ja­dar“ zau­sta­vljen. S. T.

Linija, održivi grad u pustinji

Sau­di­j­ska Ara­bi­ja je vo­de­ći proi­zvo­đač na­f­te u sve­tu, ali na oba­li Cr­ve­nog mo­ra zi­da grad bez au­to­mo­bi­la, uli­ca i emi­si­je šte­t­nih ga­so­va. Taj grad, ko­ji se zo­ve Li­ni­ja, ima­će sko­ro mi­lion sta­nov­ni­ka, a zau­ze­će sa­mo 34 kva­drat­na ki­lo­me­tra i sa­ču­va­ti 95 od­sto pri­ro­de. Grad će se na­pa­ja­ti iz ob­no­vlji­vih izvo­ra ene­r­gi­je, a tran­spo­rt će bi­ti fo­ku­si­ran na ele­k­tri­č­nu že­le­zni­cu.

OD HI­B­R­I­DA DO PO­G­O­NA ISKLJUČIVO NA STRUJU

 

1. Kod di­zel-ele­k­tri­č­nog po­go­na ge­ne­ra­to­ri proi­zvo­de stru­ju ko­ja po­kre­će ele­k­tri­č­ni mo­tor, pa ti­me i eli­su bro­da.

2. Hi­bri­d­ni po­gon za­sno­van je na si­ste­mu u kojem se ba­te­ri­je na­kra­t­ko uklju­ču­ju kad je po­tre­b­na vr­šna sna­ga, ali i skla­di­šte vi­šak ene­r­gi­je iz di­zel ge­ne­ra­to­ra za pri­vre­me­nu plo­vi­d­bu na ele­k­tri­č­nu ene­r­gi­ju.

3. „Se­jv ene­r­dži“ i „Ro­ls rojs“ ra­zvi­li su no­vi si­stem ba­te­ri­ja za ve­li­ke bro­do­ve 2018. Pr­vi bro­da­r­ski gi­gant kom je bio na­me­njen ova­kav si­stem je no­r­ve­ška ko­m­pa­ni­ja „Pre­st­fjo­rd“.

BONUS VIDEO: 

Poštovani čitaoci, možete nas pratiti i na platformama: Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, Vajber. Pridružite nam se i prvi saznajte najnovije i najvažnije informacije.
Naše aplikacije možete skinuti sa Google Play i Apple AppStore.

Komentari (0)

Loading