Pravila komentarisanja

Na portalu Republika.rs zabranjeni su govor mržnje i komentarisanje koje uzrokuje smetnje ili šteti pojedincima ili grupama zbog njihove verske, rasne, polne, rodne ili nacionalne pripadnosti, invaliditeta, seksualne orijentacije, socijalnog ili bračnog statusa.
Zabranjeno je vređanje ličnosti korisnika i osoba čije se ime pojavljuje na sadržajima portala, kao i korišćenje vulgarnih reči. Takođe vas molimo da komentare ne pišete velikim slovima i da vodite računa o dužini komentara i pravopisu.
Administratori portala Republika.rs su ovlašćeni za primenu pravila komentarisanja i, u skladu s tim, redakcija zadržava pravo da objavi ili ukloni komentare. Redakcija nema obavezu da pojedinačno obrazlaže razloge za uklanjanje komentara.
Komentari objavljeni na portalu Republika.rs ne odražavaju stav uredništva, već isključivo autora komentara.
Oglašavanje bilo koje vrste nije dozvoljeno, uključujući, ali ne ograničavajući se na komercijalno, političko i religiozno oglašavanje i propagiranje.
Redakcija portala Republika.rs zadržava pravo promene pravila komentarisanja bez upozorenja korisnicima. Redakcija može da obavesti korisnike putem mejla ili objavljivanjem na portalu Republika.rs. Korišćenjem bilo kog sadržaja na portalu smatra se da ste upoznati s najnovijim pravilima.
Svoje sugestije ili primedbe možete da pošaljete na mejl adresu redakcija@republika.rs

 

 

 

 

štampana izdanja